Algemene voorwaarden

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, uitgevoerde werken, overeenkomsten en facturen van Voices.be, Johfrah GCV (verder “uitvoerder”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De stemmen van voices.be (voices.nl en voices.fr) spreken naar beste kunnen en professionele zorgvuldigheid teksten in voor telefooncentrale-systemen, maar ook radio- en tv-commercials, commentaarteksten bij internet-, instructie-, en bedrijfsfilms en voorzien ook animatiefilms, trailers, e-learning- en promovideo’s van een stem.

Uw garantie

Aanpassingen aan tone-of-voice en inhoud

 

De uitvoerder biedt de klant het recht op, na het ontvangen van de audiofiles en indien aangevraagd binnen de termijn van 8 dagen, één aanpassingsronde op het gebied van intonatie of uitspraak (tone-of-voice).


De uitvoerder is evenwel niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten, indien de klant onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, of deze laattijdig (na aanvang van de werken) aanlevert. Inhoudelijke aanpassingen in opdracht van de klant zullen tegen het tarief van 75 euro per aangesneden uur in rekening worden gebracht.

Gratis proefopname

 

Wanneer er een gratis proefopname wordt aangeboden, is dit een extra dienst, die nooit door de klant afgedwongen kan worden. De proefopnames zullen gebeuren in het kader van een stemmencasting voor een commerciele opdracht. Ze zijn steeds louter illustratief en mogen in geen geval en op geen enkele wijze door de klant verspreid worden.

Onze overeenkomst

Tarieven en kosten

 

De tarieven zijn van toepassing op som van de totale duur van alle bestelde audiofiles, tenzij het over een uur-tarief gaat. Hierin is het gebruik van de homestudio inbegrepen. Andere kosten zoals reis- en verblijfskosten, gebruik van specifieke apparatuur of huur van andere opnamestudio zijn niet inbegrepen. Deze worden, in die gevallen, afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Offerte

De offerte is vrijblijvend en blijft geldig gedurende 30 dagen.

 

Voorschot

De uitvoerder heeft het recht om een voorschot te vragen van 50% van het factuurbedrag, alvorens tot verdere uitvoering over te gaan.

 

Bestelling

Alle opdrachten worden pas na expliciete bevestiging van de digitale offerte, door de klant uitgevoerd. Nieuwe klanten dienen de betaling eerst uit te voeren via de website. Enkel de voorgestelde offerte, gekoppeld aan een gedetailleerde beschrijving van de opdracht (tekst, stem, tone-of-voice) geldt als het tarief.

Levering en leveringstermijn

 

De aangekondigde leveringstermijn van 24u voor de proefopname of opdracht wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk als deadline overeengekomen werd (spoedbestelling). 

 

Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst (uitgevoerde betaling of ontvangen van de betaling na overschrijving) en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt.

 

Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Betalingstermijn

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Rechten

Gebruiksrecht en repeat-fee

Via schriftelijke afspraak, worden de gebruiksrechten op de geleverde werken, na correcte betaling overgedragen aan de klant. Deze worden verder gespecifiëerd in ‚beperkt in de verspreiding ’ of ‚onbeperkt in de verspreiding’ en ‚beperkt in tijdsduur’ en ‚onbeperkt in tijdsduur’. 

 

Voor telefooncentrales geldt standaard onbeperkt in tijdsduur, geldig op de afgesproken telefooncentrale van één eindklant.

 

Indien er een beperking wordt vastgelegd, gaat deze in op de dag van de volledige betaling van de factuur. Indien de gebruiksrechten uitgebreid worden in tijdsduur, geldt er een repeat-fee van 50% van het factuurbedrag. Indien de gebruiksrechten worden uitgebreid in verspreiding, wordt er een extra bedrag gefactureerd dat overeenstemt met de algemene tarieven die op dat moment in gebruik zijn.

 

Rechten van de uitvoerder

 

De uitvoerder is altijd gerechtigd om het lenen van zijn stem te weigeren, ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken. De uitvoerder is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen. De uitvoerder heeft het recht de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Johfrah Lefebvre en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Johfrah Lefebvre. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Factuurgegevens: