Algemene voorwaarden

 1. Huidige Algemene Voorwaarden (verder “Voorwaarden”) en bijlagen gaan uit van Comm.V. Voices, Voices.be, Johfrah GCV (verder “Uitvoerder”).
 2. Door Uitvoerder gecontracteerde leveranciers (hierna “stemmen”) spreken met professionele zorgvuldigheid teksten in voor door de Klant geselecteerde doeleinden zoals daar zijn telefooncentrale-systemen van de Klant, radio- en tv-commercials, commentaarteksten bij internet-, instructie-, en bedrijfsfilms of animatiefilms, trailers, e-learning- en promovideo’s, etc.. Tevens kan Klant een beroep doen op Uitvoerder voor het redigeren of op aanvraag herwerken van van teksten of opdrachten, evenals het doen van voorstellen voorbegeleidende audio.
 3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestelde en/of uitgevoerde werken, facturen en elke vorm van overeenkomst of samenwerking waarbij Uitvoerder goederen en diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de afnemer of “Klant” levert, tenzij schriftelijk andere voorwaarden werden overeengekomen die hiervan expliciet afwijken.
 4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al bepalen deze voorwaarden dat zij de relatie tussen Partijen zullen beheersen.
 5. Elke clausule in deze Voorwaarden weerspiegelt de werkelijke intentie van de Partijen en de Partijen komen overeen dat ze een evenwicht tot stand brengt tussen de rechten en verplichtingen van beide Partijen. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, een bijzondere samenwerkingsovereenkomst of een andere tussen partijen gesloten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 6. Alle aanbiedingen en andere uitingen, waaronder begrepen calculaties op de website en begrotingen en schattingen, evenals geschatte levertermijnen, uitgaande van Uitvoerder zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens waarop Uitvoerder haar aanbiedingen e.d. baseert. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes en voorstellen dertig dagen geldig. Indien er op een aanbieding, offerte of op marketingmaterialen een gegeven of cijfer voorkomt waarvan een normaal en zorgvuldig persoon zou kunnen weten dat dit op een vergissing berust, kan Uitvoerder hierdoor niet gebonden worden.
 7. Aangezien Klant steeds maatwerk bestelt, is er geen kosteloze annulering mogelijk. Indien Klant een ingeplande opdracht wenst te annuleren, dan kan dit uiterlijk tot en met vierentwintig uur na bestelling mits betaling van een vergoeding van 50%, behoudens indien de prestaties reeds werden aangevat . Uitvoerder behoudt zich het recht voor ingeval van laattijdige annulatie of indien de opdracht reeds werden aangevat en ingeboekt, alle ingeplande tijd die was voorzien voor de goederen en diensten volledig te factureren d.w.z. het volledige factuurbedrag.
 8. Gelet op de specifieke aard van het product en de niet-inwisselbaarheid van de stemmen van Uitvoerder (keuze voor een specifieke stem) kan Uitvoerder genoodzaakt zijn een bepaalde (deel-)bestelling te annuleren. Uitvoerder zal de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen en het integrale bedrag terug betalen aan Klant op dezelfde rekening als waarmee de vergoeding werd betaald.
  Uitvoerder tracht naar best vermogen de stemmen waarop Klant beroep deed in haar portfolio te behouden, doch kan evenwel niet worden aangesproken indien een in het verleden geselecteerde stem naar de toekomst toe niet meer voorhanden zou kunnen zijn.
 9. Uitvoerder zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant vastgelegde afspraken en procedures.
 10. Op basis van de op de website voorhanden zijnde informatie en audiobestanden, kan de Klant zich voorafgaand aan zijn bestelling een duidelijk beeld vormen van de dienstverleners en stemmen waar Uitvoerder beroep op doet vooraleer een bestelling wordt geplaatst.
 11. Afhankelijk van de opdracht kan Uitvoerder Klant verzoeken om instructies te geven door middel van een audiobriefing. Daarin geeft de Klant aan wat de intonatie of insteek van de gesproken boodschap moet zijn, snel gesproken, hoge stem, etc. Indien nodig maakt u via ons platform een opname van uw bedrijfsnaam, merknaam, familienamen, getal- en datumnotaties. Bijvoorbeeld: van één tot vijf’ of ‘van dertien tot zeventien uur’ .
 12. Indien Klant ondanks het zorgvuldig verstrekken van dergelijke instructies nog een aanpassing zou wensen met betrekking tot de gekozen intonatie of uitspraak (tone-of-voice), biedt Uitvoerder aan de Klant de mogelijkheid en het recht om, na ontvangst van de audiofiles en indien aangevraagd binnen de termijn van 8 dagen hierna, één kosteloze aanpassingsronde aan te vragen, evenwel uitdrukkelijk beperkt tot aanpassing van intonatie of uitspraak. Tekstuele of conceptuele wijzigingen vallen hier in geen geval onder.
 13. Indien in een uitzonderlijk geval de opname door de stem niet overeenstemt met de voorbeelden op de website van Uitvoerder, en partijen het daar over eens zijn, zal Uitvoerder Klant bijstaan bij het zoeken naar een alternatief. Indien de discrepantie tussen voorbeeld en product in alle redelijkheid vaststaat, zal Uitvoerder de bijkomende kosten hiervoor ten laste nemen.
 14. Wanneer er een gratis proefopname wordt aangeboden, is dit een extra dienst, die op geen enkele wijze afdwingbaar is en/of enig recht doet ontstaan in hoofde van de klant. Deze proefopnames kunnen worden aangeboden in het kader van een stemmencasting voor een commerciële opdracht. Ze zijn steeds louter illustratief en mogen in geen geval en op geen enkele wijze door de klant op welke wijze dan ook worden aangewend of geëxploiteerd. .
 15. Uitvoerder is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door de Klant ingevoerde gegevens en data, noch naar inhoud noch naar grammatica of andere maatstaven, of laattijdig (na aanvang van de werken) aangeleverde data of correcties. Dergelijke aanpassingen of toevoegingen worden beschouwd als meerwerk. Indien Uitvoerder op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant meerwerk of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze door Klant worden vergoed volgens overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de dan geldende tarieven van Uitvoerder.
 16. Uitvoerder kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet en dat daardoor het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van dienstverlening en oplevering wordt beïnvloed, is voor Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst noch ontstaat er enig recht op schadevergoeding.
 17. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van inwerkingtreding van de overeenkomst en in het bijzonder na betaling uitgevoerd via de website of na ontvangst integrale betaling via overschrijving. Termijnen worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht, hardship of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de Klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt na bestelling of opmaak offerte (meerwerk).
 18. Alle door Uitvoerder genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn indicatief en zijn gebaseerd op de gegevens die Uitvoerder bij het aangaan van de overeenkomst bekend en/of meegedeeld waren. In alle gevallen, derhalve ook ingeval partijen schriftelijk een termijn of opleverdatum zijn overeengekomen, komt Uitvoerder wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk en voldoende gemotiveerd in gebreke heeft gesteld. Uitvoerder verbindt zich ter zake tot een middelenverbintenis.
 19. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst behoudens indien deze als onredelijk is te beschouwen.
 20. Weergegeven tarieven zijn van toepassing op de som van de totale duur van alle bestelde audiofiles, tenzij het over een uurtarief gaat. Het gebruik van de homestudio is in de prijs inbegrepen tenzij anders aangegeven. Kosten zoals reis- en verblijfskosten, gebruik van specifieke apparatuur of huur van andere opnamestudios zijn nooit inbegrepen. Deze worden, indien van toepassing, afzonderlijk in rekening gebracht. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Klant alle betalingen in euro’s te voldoen. Uitvoerder is pas gehouden tot het aanvangen van enige prestaties nadat de factuur integraal werd voldaan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 21. De betalingstermijn van Klant is 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Klant het niet eens is met de inhoud van een factuur, dient zij dit uiterlijk binnen tien(10) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk kenbaar te maken, voorzien van een duidelijke toelichting.
 22. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Uitvoerder de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het reeds verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Ingeval van niet-betaling op de vervaldatum van twee of meer facturen, kan Uitvoerder de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen, Uitvoerder is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Klant blijft onverminderd alle openstaande bedragen verschuldigd. Indien Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Uitvoerder tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Uitvoerder tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 23. Indien Klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit enige overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
 24. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van een overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde (audio-)bestanden, software, plug-ins, databestanden, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Uitvoerder en desgevallend zijn licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend gebruiks- en of toegangsrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend, behoudens indien schriftelijk anders werd overeengekomen.
 25. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik van het eindproduct is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden, onbeperkt in de tijd en non- sublicentieerbaar. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten verschuldigde en opeisbare vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Klant zijn overeengekomen, komt aan Klant het gebruiksrecht slechts toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting stipt nakomt. Klant mag het eindproduct enkel gebruiken voor het doel waarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk werd aangegeven dat het werd ontwikkeld.
 26. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende rechten van de Uitvoerder zoals daar zijn maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van (intellectuele) eigendom uit de (audio-)bestanden, websites, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 27. Uitvoerder kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, software, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Klant alle verschuldigde bedragen integraal heeft voldaan.
 28. Indien Klant eigen teksten, muziek of formules of zaken aanlevert, verklaart hij hier eigenaar van te zijn dan wel over de nodige rechten te beschikken en vrijwaart hij Uitvoerder integraal voor alle mogelijke vorderingen van stemmen of derde partijen en de bijhorende kosten zoals gerechtskosten.
 29. Ingeval medewerkers van Uitvoerder op locatie van Klant werkzaamheden verrichten, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. Klant vrijwaart Uitvoerder voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Uitvoerder, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie. Klant zal desgevallend de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Uitvoerder ingezette medewerkers kenbaar maken.
 30. Uitvoerder afficheert duidelijk welke extensies er mogelijk zijn voor audiofiles. Klant blijft verantwoordelijk voor de door hem gekozen formule en formats e.d. en compatibiliteit met de eigen infrastructuur. Alle kosten die zouden verbonden zijn aan aanpassingen na bestelling aan afwijkende keuzes zijn derhalve voor de Klant. Uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van Klanteigen faciliteiten.
 31. De totale aansprakelijkheid van Uitvoerder wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op alle vrijwarings-verplichtingen van Uitvoerder. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
 32. De aansprakelijkheid van Uitvoerder voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst is uitgesloten evenals de schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Uitvoerder voorgeschreven zaken, materialen en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant voorgeschreven toeleveranciers. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 33. Partijen erkennen dat de verdeling van het risico en de aansprakelijkheid in alle omstandigheden evenwichtig is, rekening houdend met alle relevante factoren, met inbegrip van de aard en de prijzen van de Diensten en het doel van de op te leveren producten. Uitvoerder zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Klant in de offerte vastgelegde afspraken en procedures. Evenwel is dit een inspanningsverbintenis.
 34. Waar in enige overeenkomst sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Uitvoerder schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de (audio-)bestanden. Van een fout is alleen sprake indien Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te maken en Uitvoerder in de gelegenheid te stellen deze te herstellen. Ingeval van tussenkomst door een derde Partij voor Uitvoerder in kennis werd gesteld van de beweerdelijke fout, vervalt elke vordering lastens Uitvoerder.
 35. Uitvoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor controle op en/of verbetering van de grammaticale of algemene juistheid van de door klant verstrekte informatie. Wel behoudt Uitvoerder zich het recht voor een opdracht te weigeren of niet af te werken als deze indruist tegen zijn redelijke verwachtingen en/of indien een van zijn Stemmen deze grond inroept: o.a ingeval van een aanzet tot gebruiken van enigerlei verdovende middelen, aanzetting tot of verheerlijking van geweld/haat/discriminatie en/of racisme, weergave van bepaalde politieke overtuigingen, promotie van illegale producten of diensten, etc. , (niet limitatieve opsomming). UItvoerder zal de uitvoering van dergelijke opdracht onmiddellijk staken, Klant op de hoogste stellen en het betaalde geld terugstorten binnen de dertig dagen na vaststelling..
 36. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt. Iedere recht op schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twee (2) maanden na het schadegeval.
 37. Tenzij nakoming door Uitvoerder blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Klant Uitvoerder onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Uitvoerder ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Uitvoerder in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 38. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt alleszins maar niet limitatief begrepen: de onverwachte onbeschikbaarheid van een Stem gelet op het intuitu personae karakter van deze keuze.
  Ingeval van hardship in hoofde van de Uitvoerder, zullen partijen ter goeder trouw handelen en de toepasselijke voorwaarden in alle redelijkheid opnieuw bepalen. Elke Partij zal haar uiterste best doen om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling met een gelijk of vergelijkbaar economisch effect.
 39. Alle intellectuele eigendomsrechten op bestanddelen en producten komen toe aan Uitvoerder. Het gebruiks- of toegangsrecht van Klant strekt zich nooit uit tot de afzonderlijke bijdragen of onderdelen ca van de (audio-)bestanden.
 40. Klant en Uitvoerder dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 41. Uitvoerder is gerechtigd om de naam en het logo van de Klant als referentie te gebruiken met betrekking tot zijn dienstverlening, evenals het afgewerkte eindproduct.
 42. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Uitvoerder verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Klant. Klant staat er jegens Uitvoerder voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Uitvoerder tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook en inclusief de personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. Indien Uitvoerder op grond van een overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 43. De overeenkomsten tussen Uitvoerder en Klant worden beheerst door het Belgische recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Geschillen welke tussen Uitvoerder en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Uitvoerder en Klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere (Deel) overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is in eerste aanleg de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van UItvoerder bevoegd.

Even geduld

Uw aanvraag wordt verwerkt.